?

Log in

entries friends calendar profile Previous Previous Next Next
CM mới - ∞ EITO SOUL VIETNAM ∞ 8 -> 1
fortuneteller38
eitosoul_vn
fortuneteller38
CM mới
Theo như trang chủ của JE, K8 sẽ có 1 CM mới, chiếu bắt đầu từ 19. Đó là một quảng cáo cho MTI, một nhánh của music.jp , chuyên cung cấp các dịch vụ âm nhạc cho điện thoại di động, download, thông tin...

Chúc mừng EITO!!!

Credit to blue @ kanjani8_fr

Tags:

Leave a comment