?

Log in

entries friends calendar profile Previous Previous Next Next
∞ EITO SOUL VIETNAM ∞ 8 -> 1
fortuneteller38
eitosoul_vn
fortuneteller38
baby baby...Collapse )
Leave a comment
fortuneteller38
eitosoul_vn
fortuneteller38
1 bài hát nữa trong album của K8 mới dc phát trên Tsushinlink download
http://www.4shared.com/audio/O8a33Gdi/Monogram.html

Credit to kanjani8_fr + ayanami05

Baby baby bản rõ (HQ)
credit to dozchan LJlink dl
http://www.4shared.com/audio/F3qc2C2h/MP3_Baby_Baby__SubaRadi101002_.html

Theo blog của Freeter thì Maru sẽ lên Hey!Hey!Hey! cùng với Ootomo-san (chiếu 25/10!)

Tags: , ,

Leave a comment
fortuneteller38
eitosoul_vn
fortuneteller38
credit to Suteaka0608h62 YT

nếu link YT hỏng, xem online hc download ở đây:
http://www.4shared.com/video/M7liIg5I/YouTube________-__-_.htmlNgoài ra mọi ng có thể xem các phần talk ở đây

http://ytec304.livejournal.com/56431.html

Tags:

Leave a comment
fortuneteller38
eitosoul_vn
fortuneteller38
update....Collapse )

Tags:

Leave a comment
fortuneteller38
eitosoul_vn
fortuneteller38
blondie tacchonCollapse )

Tags: ,

Leave a comment
fortuneteller38
eitosoul_vn
fortuneteller38
Subaru radio show, VS Arashi, blondie Tacchon....Collapse )

Tags:

1 comment or Leave a comment
fortuneteller38
eitosoul_vn
fortuneteller38
Các thông tin về album
http://www.teichiku.co.jp/artist/kan8/


Bìa từng version...Collapse )

Tags: ,

Leave a comment
fortuneteller38
eitosoul_vn
fortuneteller38
it's my soul....Collapse )

Tags:

Leave a comment
fortuneteller38
eitosoul_vn
fortuneteller38
a long update....Collapse )

Tags:

Leave a comment
fortuneteller38
eitosoul_vn
fortuneteller38
credit to: on the pics

popolo

PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket

Tags:

2 comments or Leave a comment