?

Log in

No account? Create an account
entries friends calendar profile Previous Previous Next Next
update: Himitsu no Arashi-chan - ∞ EITO SOUL VIETNAM ∞ 8 -> 1
fortuneteller38
eitosoul_vn
fortuneteller38
update: Himitsu no Arashi-chan
∞ Yoko nikki
- Yoko viết trên Jweb của mình là anh vừa mới đi cắt tóc. (Nghe tây đồn là blondie Yoko...0_O)
- Yoko cũng viết là vừa quay Himitsu no Arashi-chan.!!!! (ko rõ là chỉ mình Yoko hay cả K8. Cũng chưa rõ là corner nào của HnA, có lẽ là Manequin 5)

∞ LIFE mới bán thêm được 1 226, tổng cộng 299 276 bản!

∞ Yasu sẽ làm khách mời cho ep đầu tiên của "Ryori no kaijin", show ẩm thực mới của Nagano (V6), nói về các nhà hàng + các món ăn bí hiểm trên toàn Nhật Bản. phát sóng 20/10

credit to kanjani8_fr

Tags:

Leave a comment